Direct naar content gaan

Met wie werkt het platform samen

Het Kennisplatform is een breed samenwerkingsverband van diverse betrokken partijen, inclusief overheden. Het RIVM voert het secretariaat.

De kerngroep
Acht kennisorganisaties werken samen in een kerngroep. Dit zijn: het RIVM, Wageningen UR (i.c. de voorzitter van het Kenniscentrum Eikenprocessierups), Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), brancheorganisatie Cumela Nederland, de Vereniging van Hoveniers en Groenverzorgers (VHG), Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), GGD GHOR Nederland. Deze kerngroep is verantwoordelijk voor acht werkgroepen: aansprakelijkheid, afvalprotocol, bestrijding en beheersing, gezondheid, communicatie, kennishiaten, eventuele opschaling en monitoring. In de werkgroepen zitten experts en deskundigen van overheden.

De kerngroep overlegt over de actuele stand van zaken rond de processierups, bespreekt de voortgang van activiteiten van het Kennisplatform en maakt afspraken over de uitvoering. Dit zorgt voor continuïteit en regie in de uitvoering. Zo nodig worden keuzes aan de Stuurgroep voorgelegd.

De stuurgroep
De stuurgroep kiest welke projecten worden uitgevoerd en gefinancierd. Naast leden van de kerngroep zijn overheden in de stuurgroep vertegenwoordigd: de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Infrastructuur en Waterstaat (I&W), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO).

GGD’en en Thuisarts.nl
Het Kennisplatform werkt samen met de GGD’en en Thuisarts.nl:
Vragen over gezondheid kunt u aan de GGD stellen. Kijk ook op hun website rupsen.info.
Bij gezondheidsklachten kunt u Thuisarts.nl raadplegen.
Of neem contact op met uw huisarts.