Direct naar content gaan
 

Huidige stand van zaken:

De overlast van de eikenprocessierups is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Op dit moment zijn er veel mensen die flinke overlast ervaren. En niet alleen mensen, maar ook (landbouw)huisdieren. Gemeenten en andere eigenaren van eiken hebben aangegeven moeite met de bestrijding van de rupsen te hebben. Het is vaak nodig deze rupsen op een verantwoorde en effectieve wijze te bestrijden om de overlast te beperken. Op verzoek van veel partijen heeft het ministerie van LNV de volgende stappen gecoördineerd:

  • Website www.processierups.nu is nu de centrale plek waar burgers, bestrijders en overheden terecht kunnen voor adequate informatie over de eikenprocessierups, de bestrijding daarvan en eventuele gezondheidsklachten.
  • De monitoring van de verspreiding van eikenprocessierupsen met feromoonvallen is op een aantal ontbrekende locaties uitgebreid om ons nu al voor te bereiden op volgend jaar. De eikenprocessierupsen- en vlinders verspreiden zich in de laatste weken van juli. Dat is het moment dat de eikenprocessievlinders uitvliegen en hun eitjes leggen. Voor een completer en gedetailleerder beeld dient deze monitoring in opvolgende jaren verder te worden uitgebreid.
  • Vanwege het risico op verspreiding van de brandharen bij de verwerking van het rupsenafval heeft overleg plaatsgevonden tussen de groen bedrijven, afvalverwerkers en kennisexperts. In afstemming met de betrokken partijen is een protocol opgesteld voor 2019 dat beschrijft hoe bestrijders en afvalverwerkers verantwoord om kunnen gaan met de verpakking, opslag, transport en verwerking van eikenprocessierupsen afval. Daarbij is de veiligheid van medewerkers het uitgangspunt. Dit protocol geldt voor het afval dat recent is ingezameld en nog verzameld wordt. Voor het afval dat te ver gedegenereerd is en niet meer op de beschreven wijze verpakt kan worden, wordt een andere oplossing gezocht. Wij streven ernaar om deze oplossing zo spoedig mogelijk rond te hebben en toe te voegen aan het huidige protocol.
  • Naast de maatregelen voor de korte termijn wordt er gewerkt aan een update van de voorschriften zoals een leidraad en een protocol voor afvalverwerking voor 2020 om voor de langere termijn een oplossing te vinden die voor iedereen acceptabel is.

Om toekomstige overlast te beperken is op 1 juli 2019 gestart met de oprichting van een Kennisplatform Processierups waarin betrokken organisaties gaan samenwerken aan een betere kennis- en informatie uitwisseling. Doel van het platform is om adequate ondersteuning te bieden om effectieve preventie en bestrijding  van de processierups mogelijk te maken. Ook biedt het kennisplatform juiste informatie aan burgers.

Het kennisplatform gaat in ieder geval aan de slag met:

  • Het maken van een eerste aanzet voor een complete vernieuwing van de huidige Leidraad Eikenprocessierups (update 2013) . Deze aanzet (Leidraad 2019) wordt met betrokken partijen uitgewerkt tot een meer definitieve Leidraad 2020.
  • Een inventarisatie van de verschillende initiatieven om de rupsen op een natuurlijke en biologische manier te bestrijden. Het is belangrijk dat dit soort initiatieven worden onderzocht en op hun werking worden beoordeeld.
  • Een onderzoeksagenda.

Na de zomer komen bestrijders, gemeenten en andere betrokken organisaties bijeen om de stand van zaken, resultaten van de monitoring, in te zetten bestrijdingsmethoden, afvalverwerking te bespreken en een eerste invulling te geven aan de uiteindelijke Leidraad van 2020.

Het Kennisplatform

Om toekomstige overlast te beperken is op 1 juli 2019 gestart met de oprichting van een Kennisplatform Processierups waarin betrokken organisaties gaan samenwerken aan een betere kennis- en informatie uitwisseling. Doel van het platform is om adequate ondersteuning te bieden om effectieve preventie en bestrijding van de processierups mogelijk te maken. Ook biedt het kennisplatform juiste informatie aan burgers.

Het Kennisplatform Processierups gaat onder andere bestaan uit het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), GGD GHOR Nederland, het Kenniscentrum Eikenprocessierups, het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD), Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO), Wageningen University & Research (WUR) en overige betrokken organisaties zoals terreinbeheerders. Ook de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en Binnenlandse Zaken (BZK) zijn bij het kennisplatform betrokken. Het secretariaat voor het Kennisplatform Processierups zal belegd worden bij het RIVM.

Bijeenkomst 25 september 2019

Op 25 september staat een brede bijeenkomst over de eikenprocessierups gepland voor bestrijders, gemeenten en andere betrokken organisaties. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de samenwerkende partijen van het Kennisplatform Processierups. Tijdens deze bijeenkomst komen zaken aan de orde zoals de stand van zaken, de oprichting van het Kennisplatform, resultaten van de monitoring, in te zetten bestrijdingsmethoden, afvalverwerking en de herziening van de Leidraad Eikenprocessierups. Naast verdere algemene informatie voorziening kunnen betrokken partijen in verschillende workshops een eerste invulling geven aan de uiteindelijke Leidraad van 2020.